Systemy Pomiarowe – oferta

Oprogramowanie

Pozostałe produkty:

Oprogramowanie NoiseCheck

Oprogramowanie NoiseCheck jest to uproszczona wersja oprogramowania SoundCheck bez generatora sygnału, przeznaczone do analizy hałasu wytwarzanego przez badany produkt. Jest to potężne narzędzie zarówno do pomiarów dla R&D jak i na liniach produkcyjnych przy pomiarach akustycznych wentylatorów, dmuchaw, silników, przekładni, łożysk pomp i innych urządzeń elektromechanicznych.

NoiseCheck „słucha” produktu i determinuje zarówno poziom jak i częstotliwość hałasu, aby upewnić się że ten mieści się w ustalonych wcześniej granicach. Możliwa jest jednoczesna analiza w dziedzinie czasu dla transjentów i częstotliwości dla hałasu ustalonego, naśladując tym samym możliwości ludzkiego ucha do słyszenia obu rodzajów hałasu. Oprogramowanie posiada wiele zalet, takich jak szczegółowa analiza wykrywanych błędów, wyraźne wyświetlenie rodzaju i wielkości błędu, automatyczny zapis danych do późniejszej analizy, automatyczne przechowywanie rekordów. NoiseCheck może być łatwo zintegrowany jako część linii produkcyjnej, znajduje również zastosowanie w laboratoriach badawczo rozwojowych wspomagając projektowanie cichych produktów.

Obsługa jest prosta. Testowane urządzenie jest zasilane (przez zasilania lub za pomocą zasilania zintegrowanego z NoiseCheck dla urządzeń wymagających zasilania mniejszego niż 10Vlub z zewnętrznego źródła) a NoiseCheck rejestruje przy użyciu mikrofonu wytwarzany przez niego szum. Jeśli istnieje konieczność pomiaru wibracji zamiast hałasu, zamiast mikrofonu może zostać użyty akcelerometr lub wibrometr laserowy. NoiseCheck może być użyty również do testów rozruchu/zwalniania urządzeń ze zmienną prędkością takich jak niektóre wentylatory.

Rejestracja wyzwalana jest ręcznie przez operatora lub zdalnie poprzez wyzwalanie pomiaru po przekroczeniu określonego, zadanego poziomu. Analiza widma jest wykonywana na zarejestrowanym sygnale i porównywana ze wcześniej ustalonymi limitami, które mogą być wprowadzone ręcznie lub w oparciu o testy obiektu referencyjnego. NoiseCheck oferuje opcje analizy badanego obiektu. Scope-FFT zawiera analizator widma FFT o wysokiej rozdzielczości w dziedzinie częstotliwości oraz oscyloskop do badań w dziedzinie czasu. Analizator czasu rzeczywistego wykonuje pomiary w dziedzinie częstotliwości poprzez analizę wybieranej przez użytkownika oktawy. Analizator widma posiada wysoką rozdzielczość a analizator czasu rzeczywistego oferuje rozdzielczość n-oktawy (jak ludzkie ucho) i jest mniej wrażliwy na wahania prędkości obrotowej. Oba narzędzia oferują wybieralne parametry uśredniania. Porównanie rzeczywistego hałasu emitowanego przez badane urządzenie z ustalonymi wcześniej limitami lub z urządzeniem referencyjnym jest wykorzystywane do generowania sygnały wyjściowego, począwszy od prostego sygnały pass/fail aż po pełną analizę i raportowanie trybu awarii.

Sekwencje testowe ustalane przez użytkownika są łatwe do opracowania przy użyciu prostego interfejsu, który umożliwia tworzenie złożonych testów w schemacie blokowym. Wstępnie zaprogramowane lub zdefiniowane przez użytkownika opcje są wybierane dla każdego etapu procedury testowej np. napięcie wejściowe, wyzwalanie rejestracji, czas pomiaru, rodzaj analizy, dane wyjściowe, zapis danych itp.

Dane wyjściowe testu mogą być przesyłane na kilka sposobów: od prostego porównania do obiektu referencyjnego ze wskazaniem dla operatora linii produkcyjnej pass/fail, do niestandardoe raporty lub komplete wyniki testów ujęte w bazach danych typu Microsoft Access, SQL lub Oracle. NoiseCheck posiada również obszerny zestaw narzędzi do analizy statystycznej, który może być wykorzystywany do badań R&D w tym: maksimum, minimum, średnia, odchylenie standardowe, wydajności i najlepsze dopasowanie do średniej.

Zastosowanie

  • Kontrola jakości na linii produkcyjnej
  • Inspekcje
  • Zapewnienie wysokiej jakości produktu
  • Oznakowanie hałasu urządzenia
  • Testowanie komponentów
  • Monitorowanie testów wytrzymałościowych
  • Testowanie komponentów i gotowych produktów
  • Projektowanie elementów

Ośrodki badawczo-rozwojowe

Charakterystyka hałasu emitowanego przez urządzenie jest ważnym elementem przy projektowaniu wielu produktów. NoiseCheck to niezwykle elastyczna platforma badawczo-rozwojowa, gdyż szczegółowe wyniki pomiarów możńa analizować na wiele różnych sposobów bądź zapisywać do dalszych analiz.

Linie produkcyjne

Zaawansowane algorytmy NoiseCheck umożliwiają szybkie i dokładne testy nawet w hałaśliwym otoczeniu i są zaprojektowane z myślą o automatycznej integracji na linii produkcyjnej. NoiseCheck jest kompatybilny z oprogramowaniem do automatyzacji i komunikuje się z dostępnym sprzętem, takim jak system kodów kreskowych i sterowniki PLC, za pomocą interfejsów RS-232, IEEE-488, Bluetooth, FireWire, USB i TTL. Może być zintegrowany z innymi aplikacjami testowymi przy użyciu środowiska National Instruments lub Active X i kontrolowany przez inne programy za za pomocą LabVIEW lub dowolnego języka programowania obsługującego polecenia ActiveX (VB.NET, C #, C ++, Java). Wyniki testów mogą być zapisane w NoiseCheck, albo wysyłane do innego oprogramowania w celu pełnej statystycznej kontroli procesu. W ramach zautomatyzowanego środowiska można tak skonfigurować testy, aby uruchamiały się w momencie gdy testowane urządzenie jest na miejscu a uszkodzone urządzenie było automatycznie usuwane z linii produkcyjnej.

NoiseCheck oferuje różne poziomy dostępu operatora aby zapobiec przypadkowej modyfikacji sekwencji testowych, same testy mogą być rozpoczynane pojedynczym kliknięciem. Oznacza to, iż operator może tylko wybrać model produktu, test z listy i kliknąć „start”. NoiseCheck wykonuje zadany test, analizuje dane i porównuje wyniki z wstępnie zadanymi limitami. Wizualny lub dźwiękowy sygnał pass/fail jest zwracany do operatora a dane pomiarowe są automatycznie archiwizowane.

Sekwencje testowe można udostępniać, przesyłać pocztą e-mail, co ułatwia odtworzenie tych samych testów w dowolnym miejscu na świecie. Oszczędza to czas i zapewnia większą powtarzalność procedur pomiarowych badanego obiektu.

skontaktuj
się z nami