Systemy Pomiarowe – oferta

SIDLAB Acquisition/Measurement

SIDLAB Acquisition/Measurement

SIDLAB Acquisition jest wykorzystywany do uzyskania danych pomiarowych potrzebnych do scharakteryzowania pasywnych właściwości akustycznych (np. parametru Transmission Loss) elementów dwuportowych (np. Tłumików wydechowych lub wlotowych). SIDLAB Acquisition jest dostarczany wraz z Systemem Akwizycji Danych i mikrofonami pomiarowymi. Automatyzuje procedury pomiarowe, uwzględniając różne rozważania teoretyczne i praktyczne. Można stosować różne sygnały wzbudzenia (szum lub przestrajany sinus). Wyniki są przechowywane w różnych formatach zgodnych z SIDLAB Acoustics i mogą być wykorzystane do symulacji całego systemu.

SIDLAB Acquisition jest bardzo przydatny dla firm i instytutów badawczych, które wykonują tego rodzaju pomiar jako standardowy i który jest często powtarzany w trakcie procesu projektowania. SIDLAB Acquisition wykorzystuje technikę lokalizacji z dwóch źródeł, która okazała się najbardziej stabilną i najbardziej wydajną techniką pomiaru parametru Transmission Loss.

Interfejs SIDLAB Acquisition prowadzi użytkownika przez całą procedurę pomiaru:

 1. Prawidłowo podłącz kable.
 2. Wprowadź wymiary platformy.
 3. Wykonaj kalibrację bezwzględną lub względną.
 4. Przeprowadź pomiary dla obydwu kierunków przepływu.
 5. Oblicz parametr Transmission Loss i macierz transmisji dla mierzonego obiektu.
 6. Opcjonalny dodatek: Zmierz spadek ciśnienia na tłumiku przy różnych prędkościach przepływu i oblicz współczynniki straty tłumika.
 7. Opcjonalny dodatek: Zmierz hałas generowany przez przepływ wewnątrz tłumika (promieniowana moc akustyczna).

Bardzo często wykonuje się ten test z przepływem przez układ. SIDLAB Acquisition posiada opcjonalny dodatek do sterowania prędkością wentylatora zapewniającego przepływ, w tym samym interfejsie. Prędkość przepływu i temperatura są również mierzone automatycznie i wykorzystywane w obliczeniach.

SIDLAB Acquisition posiada następujące zalety w porównaniu z innymi systemami akwizycji danych:

 1. Posiada wsparcie dla przestrajanego sinusa, którego stosowanie zapewnia lepsze wyniki, zwłaszcza w przypadku przepływu. Przestrajany sinus zapewnia wysoki stosunek sygnału do szumu oraz łatwiejszy do wyodrębnienia sygnał głośnika z szumu przepływu.
 2. Jest łatwiejszy w użyciu i szybszy do wykonywania powtarzalnych pomiarów.
 3. Posiada wszystkie funkcje zintegrowane w jednym miejscu.

Wyniki dostarczane przez oprogramowanie SIDLAB Acquisition:

 1. Parametr Transmission Loss dla przepływu w obydwu kierunkach (tłumiki wlotowe i wyotowe).
 2. Redukcja hałasu.
 3. Elementy macierzy transferu i rozpraszania.
 4. Ciśnienie akustyczne we wszystkich mikrofonach i koherencja z sygnałem odniesienia.
 5. Hałas tła i poziom hałasu generowany przez przepływ.
 6. Spadek ciśnienia – krzywa przepływu i współczynnik strat.

Oprogramowanie obsługuje różne funkcje przetwarzania końcowego. Obsługuje również eksport surowych danych do dalszego przetwarzania końcowego w innym oprogramowaniu. Różne wersje pomiaru można zapisać w jednym pliku projektu z kilkoma funkcjami do porównania z innymi wersjami w innych plikach projektu.

skontaktuj
się z nami