Systemy Pomiarowe – oferta

Akustyka budowlana

Akustyka budowlana to dziedzina nauki, składająca się z dwóch części: akustyki pomieszczeń, która bada jak dźwięk rozchodzi się w danym pomieszczeniu oraz akustyki budowli, która ma na celu określenie przenikania dźwięku pomiędzy pomieszczeniami.

Zwyczajowo akustyka pomieszczenia związana jest z jakością dźwięku, np. akustyka sali koncertowej, podczas gdy akustyka budowlana odnosi się do niechcianego hałasu i skupia na wyeliminowaniu dźwięków dochodzących z sąsiednich pomieszczeń. Nasza firma oferuje zarówno zaawansowane, wielokanałowe systemy do pomiarów akustyki budowlanej, jak i proste mierniki poziomu dźwięku, pozwalające na pomiary z obowiązującymi normami.

 

Izolacyjność akustyczna – transmisja dźwięków w przegrodach budowlanych

W akustyce budowli, która koncentruje się na poziomie hałasu w odniesieniu do tego co się dzieje w sąsiednim pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku, istotnym parametrem jest izolacyjność akustyczna.

W akustyce wartości mierzone powinny być znormalizowane i obiektywne tj. niezależne od aktualnych warunków w tym pochłaniania pomieszczenia. Celem jest scharakteryzowanie zdolności ściany do izolacji, a nie aktualny poziom dźwięku w pomieszczeniu odbiorczym.

Pomieszczeniem odbiorczym (komorą odbiorczą) nazywane jest pomieszczenie, w którym mierzona jest ilość hałasu przechodzącego przez ścianę, a pomieszczenie nadawcze (komora nadawcza) jest miejscem, skąd pochodzi hałas. Korygując w odpowiedni sposób zmierzoną różnicę poziomu dźwięku kompensuje się wpływ czasu pogłosu na poziom w pomieszczeniu odbiorczym.

Budynki o jednorodnej konstrukcji i niskich współczynnikach strat mają zazwyczaj masywne ściany betonowe. W takich konstrukcjach energia dźwięku przekazywana jest z bardzo dużymi stratami. Wymagany jest więc pomiar izolacyjności akustycznej dźwięków uderzeniowych z wykorzystaniem stukacza młotkowego, oprócz standardowych pomiarów od dźwięków powietrznych przy użyciu wszechkierunkowego źródła dźwięku.

Pomiar izolacyjności akustycznej pozwala również na wyznaczenie widmowych wskaźników adaptacyjnych C i Ctr. – RA1 i RA2 oraz określenie pełnej charakterystyki izolacyjności badanej przegrody dla każdej z częstotliwości.

 

Regulacje w zakresie akustyki budowlanej

Oferowane przez nas systemy pomiarowe pozwalają zarówno na pomiary terenowe, jak i laboratoryjne na podstawie poniższych norm:

  • PN-EN ISO 16283-1:2014 (pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach, pomiary elementów budowlanych),
  • ISO-140/4 (wycofana),
  • PN-EN ISO 10140-2:2011 (pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych),
  • ISO-140/3 (wycofana).

 

Czym jest izolacyjność akustyczna przegrody budowlanej?

Izolacyjność akustyczna przegrody budowlanej wyrażana jest jednoliczbowym wskaźnikiem Rw wraz z poprawkami w zależności od częstotliwości: C dla dźwięków wysokich (najczęściej wewnątrz budynków – dźwięki bytowe), Ctr dla dźwięków o średniej i niskiej częstotliwości (głównie hałas zewnętrzny – komunikacyjny). Wskaźnik ten wyrażany jest w decybelach (dB) i określa jak dobrze przegroda izoluje od dźwięków, im wyższa wartość tym przegroda posiada wyższą izolacyjność.

W akustyce budowlanej wyróżnia się dwa rodzaje pomiarów izolacyjności akustycznej:

  • od dźwięków powietrznych
  • od dźwięków uderzeniowych
skontaktuj
się z nami