Systemy Pomiarowe – oferta

Nowoczesna kamera termowizyjna do dronów

Kamera termowizyjna do detekcji gazów dla BSP i dronów – Workswell GIS-320

Kamera termowizyjna do detekcji gazów dla BSP i dronów – Workswell GIS-320

W pewnych warunkach, kamery na podczerwień są bardzo przydatne do wykrywania ulatniających się gazów i ich obecności w powietrzu. Mogą być także pomocne podczas prób i do kontrolowania bezpieczeństwa ekologicznego. Kamera termowizyjna może wykrywać gazy cieplarniane w powietrzu, jak i wycieki gazów potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Niektóre gazy, wykorzystywane w przemyśle, mogą poczynić znaczne szkody w środowisku, jeśli nie zostaną wykryte, co pociąga za sobą znaczne koszty. Konieczne jest więc eliminowanie wszelkich niekontrolowanych wycieków.

Tradycyjne metody wykrywana gazów, wykorzystujące technologie czujnikowe, wymagają bezpośredniego kontaktu między próbnikiem a gazem. Metody te mają swoje ograniczenia, wynikające z czasu koniecznego na wykonanie odczytu przez czujnik, oraz ryzyka niewykrycia gazu z uwagi na jego rodzaj lub miejsce wycieku (gaz może ulatniać się do miejsca, gdzie nie ma czujnika).

Do zastosowań w detekcji gazów firma Workswell oferuje specjalnie zaprojektowanie kamery na podczerwień, dające możliwość wizualizacji gazów na zasadzie termografii podczerwonej. Kamera termowizyjna zapewnia pełny obraz badanego obszaru, na którym gazy ukazane są jako zmiany w natężeniu odbieranego promieniowania.

Kamera termowizyjna Workswell GIS 320 (system obrazowania gazów) to idealne rozwiązanie do wykrywania wycieków niebezpiecznych gazów z pomocą bezzałogowych pojazdów latających (drony/BSP) dzięki szerokim możliwościom regulacji ustawień obrazu i kamery, np. emisyjność, zakres natężenia gazu, rodzaj kamery i in. poprzez standardowe nadajniki zdalnego sterowania, podłączone do wejścia CAN Bus lub PWM. Kamera termowizyjna może także zapisywać dane pomiarowe, w tym współrzędne GPS, i przesyłać obrazy do pilota przez bezprzewodowe połączenie HDMI.

Kamera termowizyjna Workswell GIS 320 to wysoce precyzyjna kamera termowizyjna z chłodzonym detektorem kwantowym wysokiej czułości, rozdzielczością 320×240 i czułością termiczną 15 mK, co umożliwia wykrywanie gazów nawet w bardzo niskich stężeniach.

Zobacz więcej red-arrow

Wykrywane gazy:
Benzen, etanol, etylobenzen, heptan, heksan, izopren, metanol, MEK, MIBK, oktan, pentan, 1-pentan, toluen, ksylen, butan, etan, metan, propan, eten, propen, oraz setki innych węglowodorów i lotnych związków organicznych (LZO).

Video:

skontaktuj
się z nami